Om Karriere Oppland

Karriere Oppland er en del av Innlandet fylkeskommunes satsing på Voksnes læring. Harmonisering av tilbudene i Innlandet skal vedtas i fylkestinget i juni 2021. 

Karriere Oppland

 • Har som mål å øke kompetansenivået for befolkningen i Oppland.
 • Ble etablert 1. september 2009, og består av fem karrieresenter. 
 • Er Oppland fylkeskommunes helhetlige tilnærming til yrkes- og utdanningsveiledning i et livslangt perspektiv og opplæring for voksne.
 • Består av et partnerskap med kommunene og NAV i den enkelte region.

Karrieresentrene

Hos oss kan innbyggerne få tilbud om ulike typer veiledning og utdanning.

Karrieresentrene finnes på følgende steder:

Organisering

Karriere Oppland er organisert under avdeling Kompetanse, Regional kompetanseutvikling i Innlandet fylkeskommune.

Hvert senter har en daglig leder. Det er ca. 50 årsverk i Karriere Oppland, fordelt på de fem karrieresentrene og sentraladministrasjonen.

Partnerskap

Karriere Oppland representerer et partnerskap som samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester, og som gjør tilbudene og mulighetene mer tilgjengelige for fylkets innbyggere.

Partnerskapet består av foruten Innlandet fylkeskommune; NAV og de enkelte kommuner (i tidligere Oppland). Partnerskapet er nedfelt i samarbeidsavtaler som er inngått i hver region.

Regionalt kompetanseforum

Hvert senter har et regionalt kompetanseforum, som består av partene i samarbeidet.

De regionale kompetanseforaene består av parter med delansvar for voksnes læring og koordinering av grunnopplæring på regionalt nivå. Foraene skal skape gode rammebetingelser for arbeidet lokalt/regionalt ved å sette kompetanse inn i en strategisk sammenheng, bidra til samarbeid, gi innspill til politikkutvikling og utvikle arenaer for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gjennomføring av studier. Foraene har 4 faste møter pr. år.

Regionalt kompetanseforum består av representanter fra 

 • Kommunene
 • Regionkoordinator
 • Innlandet fylkeskommune
 • Rektor ved videregående skole
 • NAV
 • Lokalt arbeidsliv
 • Leder lokalt karrieresenter

Ledergruppe i Karriere Oppland 

Ledergruppa består av følgende medlemmer, og har fast møte hver måned.

 • Liv-Kari Ringen, enhetsleder for Voksnes læring (Karriere Oppland)
 • Ivar Vistekleiven, daglig leder Karriere Oppland Gudbrandsdal
 • Aril Bjørkøy, daglig leder Karriere Oppland Lillehammer
 • Torun Dotseth, daglig leder Karriere Oppland Gjøvikregionen
 • Inger-Line Haraldsen, daglig leder Karriere Oppland Valdres
 • John Kristiansen, daglig leder Karriere Oppland Hadeland
 • Anne Larsen, rådgiver for Voksnes læring (Karriere Oppland)

Oppgaver

Karriere Oppland bygger sin virksomhet på disse seks funksjonene

 • Veiledning (studieveiledning og karriereveiledning)
 • Videregående opplæring for voksne
 • Koordinering, styrking og utvikling av rådgivertjenesten
 • Tilrettelegging for fagskole og høgere utdanning
 • Nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov
 • Motivasjon og rekruttering

Regionale behov og prioriteringer skal ivaretas ved utarbeidelse av regionale handlingsplaner. Funksjonene konkretiseres med ansvar og tid for gjennomføring.

Opplæring i helseinstitusjoner

Oppland fylkeskommune har ansvar for "å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven, her for pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier, og for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Fylkeskommunenes ansvar gjelder bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer." (Opplæringslova §13-3a) 

Karriere Oppland Gjøvikregionen organiserer institusjonsopplæringen innen psykisk helsevern og rus i Oppland. 

Les mer om opplæring i helseinstitusjon

Til toppen