Partnerskap for karriereveiledning

Målet for partnerskap for karriereveiledning er å utvikle et forpliktende partnerskap for koordinering og samarbeid om karriereveiledning i et livslangt perspektiv i hvert fylke.

Partnerskap for karriereveiledning i fylkene er sentrale for å nå de nasjonale målene om:

  • økt tilgang
  • økt kvalitet
  • profesjonalitet
  • et likeverdig tilbud om karriereveiledning

De fylkesvise karrieresentrene har en viktig rolle i denne måloppnåelsen.

Ulik organisering

Det er stor variasjon i hvordan fylkeskommunene organiserer arbeidet med karriereveiledning.

Mange fylker har partnerskap for karriereveiledning, hvor de fleste av disse er formalisert gjennom skriftlige avtaler. Alle partnerskapene består av fylkeskommunen og NAV. I Oppland er det Karriere Oppland som ivaretar denne avtalen.

Partnerskapene skal bidra til å samordne og tilby en bedre og mer helhetlig karriereveiledning og gjøre det enklere å finne fram i tilbudet.

Partnerskapene skal:

  • fremme løsninger som ivaretar de ulike brukergruppenes behov lokalt og regionalt
  • tydeliggjøre roller og oppgaver mellom etater og samarbeidspartnere på fagfeltet
  • styrke arbeidet med karriereveiledning i grunnskolen og videregående skole
  • styrke samarbeidet om karriereveiledning som virkemiddel mot arbeidslivet og arbeidsmarkedspolitikken

Definisjon på karriereveiledning

I en rapport fra Kunnskapsdepartementet (KD) sommeren 2007: Tilstandsrapport om livslang læring i Norge, bruker man denne definisjonen:

"Karriereveiledning er en tjeneste som tar sikte på å styrke den enkeltes informasjon om, refleksjon over og motivasjon i forhold til valgmulighetene, slik at vedkommende kan treffe informerte og reflektert valg om utdanning og arbeid."

De som tilbyr karriereveiledning i Oppland skal utvikle en bevissthet omkring bruk av veiledningsbegrepet – det plasserer brukeren i forsetet og legger vekt på individets egne mestringsstrategier og selvstendighet.

Kvalitet i karriereveiledning

Les mer hos Kompetanse Norge – kvalitet i karriereveildning

Til toppen