Om Karriere Innlandet

Karriere Innlandet er Innlandet fylkeskommunes satsing på voksnes læring. 

Karriere Innlandet

 • har som mål å øke kompetansenivået for befolkningen i Innlandet
 • etableres i 2022, og består av ni karrieresenter
 • er Innlandet fylkeskommunes helhetlige tilnærming til karriere- og studieveiledning i et livslangt perspektiv og opplæring for voksne.
 • er en harmonisering av tidligere Karriere Oppland i Oppland fylkeskommune og Senter for voksnes læring i Hedmark fylkeskommune

Karrieresentrene

Hos oss kan innbyggerne få tilbud veiledning og ulike typer utdanning.

Karrieresentrene finnes på følgende steder:

Organisering

Karriere Innlandet er organisert under avdeling Kompetanse, Regional kompetanseutvikling i Innlandet fylkeskommune.

Hvert senter har en daglig leder. Det er ca. 75 årsverk i Karriere Innlandet, fordelt på de ni karrieresentrene og sentraladministrasjonen.

Karriere Innlandet samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, noe som gjør tilbudene og mulighetene mer tilgjengelige for fylkets innbyggere.

Regionalt kompetanseforum

Hvert senter har et regionalt kompetanseforum, som består av partene i samarbeidet.

De regionale kompetanseforaene består av parter med delansvar for voksnes læring og koordinering av grunnopplæringen på regionalt nivå.

Foraene skal skape gode rammebetingelser for arbeidet lokalt/regionalt ved å sette kompetanse inn i en strategisk sammenheng, bidra til samarbeid, gi innspill til politikkutvikling og utvikle arenaer for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gjennomføring av studier. Foraene har 4 faste møter pr. år.

Kompetanseforum i Hamar, Kongsvinger, Sør- og Nord-Østerdal vil komme på plass i løpet av høsten 2022.  

Regionalt kompetanseforum består av 

 • representanter fra kommunene
 • representanter fra Innlandet fylkeskommune
 • representanter fra NAV
 • representanter fra lokalt arbeidsliv
 • regionkoordinator
 • rektor ved lokal videregående skole
 • leder for lokalt karrieresenter

Organisering av Karriere Innlandet 

Organisasjonskart

Oppgaver

Karriere Innlandet bygger sin virksomhet på disse seks funksjonene:

 • veiledning (studieveiledning og karriereveiledning)
 • videregående opplæring for voksne
 • koordinering, styrking og utvikling av rådgivertjenesten
 • tilrettelegging for fagskole og høgere utdanning
 • nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov
 • motivasjon og rekruttering

Regionale behov og prioriteringer skal ivaretas ved utarbeidelse av regionale handlingsplaner. Funksjonene konkretiseres med ansvar og tid for gjennomføring.

Opplæring i helseinstitusjoner

Innlandet fylkeskommune har ansvar for "å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven, her for pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier, og for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Fylkeskommunenes ansvar gjelder bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer." (Opplæringslova §13-3a) 

Karriere Innlandet Gjøvik organiserer institusjonsopplæringen innen psykisk helsevern og rus i tidligere Oppland. 

Les mer om opplæring i helseinstitusjon

Til toppen