Om Karriere Innlandet

Karriere Innlandet er Innlandet fylkeskommunes satsing på voksnes læring. 

Karriere Innlandet

 • har som mål å øke kompetansenivået for befolkningen i Innlandet
 • ble etablert 1. august 2022, og består av ni karrieresenter
 • er Innlandet fylkeskommunes helhetlige tilnærming til karriere- og studieveiledning i et livslangt perspektiv og opplæring for voksne
 • er en harmonisering av tidligere Karriere Oppland i Oppland fylkeskommune og Senter for voksnes læring i Hedmark fylkeskommune

Karrieresentrene

Hos oss kan innbyggerne få tilbud karriere- eller studieveiledning og ulike typer utdanning, både på videregående- og høgskolenivå. 

Karrieresentrene finnes på følgende steder:

Nye muligheter med Karriere Innlandet

Organisering

Karriere Innlandet er organisert under avdeling Kompetanse, Regional kompetanseutvikling i Innlandet fylkeskommune.

Det er enhetsleder for Voksnes læring som leder Karriere Innlandet, hvert senter har en avdelingsleder. Det er ca. 85 årsverk (100 ansatte) i Karriere Innlandet, fordelt på de ni karrieresentrene og sentraladministrasjonen.

Karriere Innlandet samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, noe som gjør tilbudene og mulighetene mer tilgjengelige for innbyggerne.

Ansatte i sentraladministrasjonen 

Ansatte sentraladministrasjon
Navn Arbeidsfelt
Liv Kari Ringen Enhetsleder/leder Karriere Innlandet
Torun Dotseth Karriere Innlandet
Jorunn Fossen Karriere Innlandet
Jan Roger Bøe Øien Karriere- og rådgivertjenesten
Oskar Wiklund Prosjektleder for Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Bulent Dogani Integrering- og mangfold
Willy Kroken Opplæring i fengsel og barnevernsinstitusjoner

Øvrige ansatte finner du under hvert karrieresenter

Oppgaver

Karriere Innlandet bygger sin virksomhet på disse seks funksjonene:

 • veiledning (studieveiledning og karriereveiledning)
 • videregående opplæring for voksne
 • koordinering, styrking og utvikling av rådgivertjenesten
 • tilrettelegging for fagskole og høgere utdanning
 • nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov
 • motivasjon og rekruttering

Regionale behov og prioriteringer skal ivaretas ved utarbeidelse av regionale handlingsplaner. Funksjonene konkretiseres med ansvar og tid for gjennomføring.

Regionalt kompetanseforum

Hvert senter har et regionalt kompetanseforum, som består av partene i samarbeidet.

De regionale kompetanseforaene består av parter med delansvar for voksnes læring og koordinering av grunnopplæringen på regionalt nivå.

Foraene skal skape gode rammebetingelser for arbeidet lokalt/regionalt ved å sette kompetanse inn i en strategisk sammenheng, bidra til samarbeid, gi innspill til politikkutvikling og utvikle arenaer for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gjennomføring av studier. Foraene har fire faste møter pr. år. 

Regionalt kompetanseforum består av 

 • representanter fra kommunene
 • representanter fra Innlandet fylkeskommune
 • representanter fra NAV
 • representanter fra lokalt arbeidsliv
 • regionkoordinator
 • rektor ved lokal videregående skole
 • leder for lokalt karrieresenter

Opplæring i helseinstitusjoner

Innlandet fylkeskommune har ansvar for "å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven, her for pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier, og for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Fylkeskommunenes ansvar gjelder bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer." (Opplæringslova §13-3a) 

Karriere Innlandet Gjøvik organiserer institusjonsopplæringen innen psykisk helsevern og rus i tidligere Oppland. 

Les mer om opplæring i helseinstitusjon